خانه / ثبت پروژه

ثبت پروژه

سیستم های اطلاعاتی حسابداری/دانشگاه آزاد زاهدان

3

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در قسمت دیدگاه می توانید عنوان پروژه پیشنهادی خود را ارسال نمایید. فرمت ارسال عنوان پروژه: نام خانوادگی / نام دانشجو / عنوان پروژه

توضیحات بیشتر »

سیستم های اطلاعاتی حسابداری/دانشگاه سیستان و بلوچستان

2

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد حسابداری در دانشگاه سیستان و بلوچستان در قسمت دیدگاه می توانید عنوان پروژه پیشنهادی خود را ارسال نمایید. فرمت ارسال عنوان پروژه: نام خانوادگی / نام دانشجو / عنوان پروژه

توضیحات بیشتر »

مبانی کامپیوتر/دانشگاه سیستان و بلوچستان

1

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی حسابداری در دانشگاه سیستان و بلوچستان در قسمت دیدگاه می توانید عنوان پروژه پیشنهادی خود را ارسال نمایید.   فرمت ارسال عنوان پروژه: نام خانوادگی / نام دانشجو / عنوان پروژه

توضیحات بیشتر »