مطالب اخیر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری درس حسابرسی پیشرفته دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان –ترم مهر سال ۱۳۹۴

منابع و ترتیب ارائه مباحث درس حسابرسی پیشرفته بشرح زیر است : بخش اول) کتاب نقش اقتصادی حسابرسی وندا والاس – نشر سازمان حسابرسی – تمام فصول کتاب بخش دوم) کتاب فلسفه حسابرسی – دکترحساس یگانه – انتشارات علمی و فرهنگی فصول پنجم – ششم – یازدهم – دوازدهم بخش ...

توضیحات بیشتر »

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری درس تئوری حسابداری دو دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان –ترم مهر سال ۱۳۹۴

منابع و ترتیب ارائه مباحث درس تئوری حسابداری دو بشرح زیر است : بخش اول) کتاب تئوری حسابداری احمدریاحی بلکویی – فصول هفتم تا پایان فصل شانزدهم به استثنای فصل هشتم و فصل پانزدهم بخش دوم) ادامه دارد…

توضیحات بیشتر »

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری درس تئوری حسابداری یک دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان –ترم مهر سال ۱۳۹۴

منابع و ترتیب ارائه مباحث مربوطه  درس  تئوری حسابداری یک بشرح زیر است : بخش اول) کتاب تئوری حسابداری (جلداول) دکتر شباهنگ هشت فصل اول کتاب (فصل اول تا پایان فصل هشتم) بخش دوم) کتاب تئوری حسابداری احمدریاحی بلکویی شش فصل اول کتاب (فصل اول تا پایان فصل ششم)

توضیحات بیشتر »